Školská rada

"Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu. Při vyšší odborné škole se školská rada zřizuje vždy samostatně."
Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda. Školská rada:
  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy. 

O schválení dokumentů rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy.

 

 

Složení školské rady VOŠZ Brno, příspěvková organizace
Předseda/kyně:  Mgr. Jana Tvrdoňová
Zástupci studentů: Kateřina Richterová, Martin Zapletal, Lucie Heřmanová
Zástupci školy:
 Mgr. Simon Majer, Mgr. Dana Jelínková,  Mgr. Jana Tvrdoňová

Zástupci zřizovatele: MVDr. Jana Kubějová, PhDr. Olga Chalupová, Mgr. Radka Zamazalová


 

Termíny schůzek:

23. 10. 2019

26. 2. 2020