PROJEKT

                  „Vyšší odborná škola zdravotnická Brno - podpora škol formou zjednodušeného vykazování"
registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007036

 

Šablona IV/1.2. ŠKOLNÍ KARIÉROVÝ PORADCE - PERSONÁLNÍ PODPORA VOŠ

Školní kariérový poradce  působí jako podpora studentů vyšší odborné školy zdravotnické při vstupu na trh práce; připravuje a realizuje se studenty měsíčně dvě individuální setkání, která vedou k objevování jejich zájmů, preferencí, vhodných směrů vzdělávání a profesní orientace směřující k výběru zdravotnické specializace při vstupu na trh práce.

 

Šablona: IV/2.8 STÁŽE PEDAGOGŮ U ZAMĚSTNAVATELŮ

Pedagog bude rozvíjet své znalosti a dovednosti ve spolupráci se zdravotnickým zařízením, kde bude

absolvovat v průběhu 10 dnů stáž v délce 40 hodin. Stáž bude absolvována v běžné pracovní době zaměstnavatele (nemocnice, zdravotnického zařízení).

Zkušenosti mohou pedagogové využít pro přenos příkladů z praxe do výuky a rovněž k předání zkušeností svým kolegům ve škole.

 

Šablona IV/2.10 ZAPOJENÍ ODBORNÍKA Z PRAXE DO VÝUKY NA VOŠ

Aktivita je určená pro odborníka z praxe a pedagoga všeobecně vzdělávacích předmětů VOŠ, kteří  společně naplánují a zrealizují 12 vyučovacích hodin v průběhu 10 měsíců, ve kterých probíhá výuka.

Cílem je zkvalitnit práci pedagoga na základě zkušenosti odborníka z praxe a zvýšit tak efektivitu studentova učení.

 

Šablona: IV/2.11 CLIL VE VÝUCE NA VOŠ

Pedagog, vyučující cizí jazyk (lektor), připraví a zrealizuje pro své kolegy v průběhu 10 po sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka, minimálně 50 výukových lekcí cizího jazyka v délce trvání minimálně 60 minut. Následně pedagog - nejazykář uplatní ve vyučování své znalosti cizího jazyka v 15ti minutovém výstupu. / viz zápis v třídní knize/. Cílem je získání větší jistoty v komunikačních dovednostech a příprava na zavedení metody CLIL do výuky.

 

Šablona:  IV/2.3C VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ VOŠ - DVPP V ROZSAHU 24 HODIN CIZÍ JAZYKY a  IV/ a IV/2.5C VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ VOŠ - DVPP V ROZSAHU 80 HODIN CIZÍ JAZYKY

Pedagogové budou v rámci účasti na odborných seminářích, workshopech nebo kurzech prohlubovat své znalosti z cizího jazyka, které využijí ve výuce. Vzdělávání bude v daných hodinových dotacích absolvováno prez prezenční formou. Výsledkem vzdělávání je osvědčení o absolvování vzdělávacího programu DVPP.