Historie Vyšší odborné školy zdravotnické v Brně


Dějiny tvoří nepřetržitý řetězec událostí, změn, úspěchů i nejasností. Doba, v níž vznikala a rozvíjela se Vyšší odborná škola zdravotnická v Brně zcela napodobovala dějinnou etapu, v níž jsme žili a žijeme, dobu plnou změn a zvratů, dobu vzniku a zániku různých úřadů a institucí, nových koncepcí a snah.

Byly to však také roky plné pečlivé práce a náročného studia a příprav našich studentek na budoucí nelehké, ale záslužné povolání.


Naše škola vznikla 1. září 1990 jako střední zdravotnická škola odloučením od zdravotnické školy na Jaselské. Zásluhu na vzniku naší školy mají brněnští pedagogové a zdravotníci, z nichž mnozí na škole pracovali nebo se jinak zapsali do jejích dějin. Jsou to zejména první ředitelka školy Mgr. Naděžda Tomková a pan Ing. Pavel Podsedník, po jehož otci nesla škola jméno.

Organizačně byla škola řízena Krajským ústavem národního zdraví, ten však byl ještě koncem roku 1990 zrušen a zřizovatelem se stal Okresní úřad v Brně, později Úřad města Brna.

V prvních letech svého působení se škola specializovala na výchovu dětských sester a ženských sester, jak se absolventkám oboru porodní asistentka říkalo. Středoškolský způsob studentského života byl doplňován vlastivědnými zájezdy do Prahy a jiných míst republiky, připravovali jsme stužkovací a maturitní večírky, obdivovali jsme naše pěkná tabla v brněnských ulicích.

V té době se už škola specializovala na pomaturitní specializační studium v oborech všeobecná a dětská sestra, porodní asistentka a po dlouhých přípravách bylo otevřeno specializační studium na oboru sestra pro intenzivní péči a sestra pro psychiatrii. Prioritní však byly přípravy k zahájení výuky na vyšší zdravotnické škole.

Rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví České republiky byla k 1. 9. 1996 zřízena Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola Josefa Podsedníka, jak zněl celý oficiální název školy, která se stala samostatným právním subjektem v působnosti Ministerstva zdravotnictví. Ale již za dva měsíce byly všechny střední zdravotnické školy převedeny do působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Od roku 1997 se škola jako Vyšší zdravotnická škola Josefa Podsedníka zaměřovala jen na vyšší odborné studium ve čtyřech, později v šesti zdravotnických oborech. Byli jsme jednou ze dvou čistě vyšších odborných škol v České republice, která vzdělávala zdravotnické pracovníky ve vyšším odborném studiu.

V té době probíhala výuka v pěti odborných učebnách, v moderní učebně informatiky a výpočetní techniky, škola měla a má k dispozici mediální centrum s knihovnou a studovnou. Studentky a studenti se pravidelně zúčastňují soutěží první pomoci, charitativních akcí Bílá pastelka, Květinový den, sportovních a odborných kurzů.

Od 1. února 1999 se na základě konkurzního řízení ujala funkce ředitelky školy PhDr. Miroslava Markvartová. Život školy byl však poznamenán dalšími změnami. V roce 2006 naposledy absolvovaly na naší škole studentky oboru diplomovaná dětská sestra, porodní asistentka, sestra pro psychiatrii a o rok dříve tolik potřebné sestry pro intenzivní péči. V Evropě nebyli ještě tak daleko, aby pochopili význam těchto specializovaných oborů. Již nyní se ukazuje, že zdravotničtí pracovníci z těchto oblastí budou našemu zdravotnictví chybět.

Od 1. 2. 2007 se ředitelem školy stal PhDr. Petr Hruška, MBA, pod jehož vedením se Vyšší odborná školy zdravotnická připravuje na akreditaci oborů diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář a přechod na nové pojetí studia obou oborů.

V roce 2008 udělilo MŠMT akreditaci pro vzdělávací program diplomovaná všeobecná sestra a zdravotnický záchranář, forma vzdělání denní, a v roce 2010 pro oba obory akreditaci pro kombinovanou formu vzdělávání.

 

Od.1.9.2013 je VOŠZ Brno přestěhována do budovy na ulici Kounicova 16.

 

V červnu roku 2014 získala škola Certifikát - Světová škola.

 

Škola v průběhu let navázala kontakty s partnerskými zdravotnickými školami ve Stuttgartu, Edinburghu ve Skotsku a Lahti ve Finsku. Kontakty jsou upevňovány pravidelnými recipročními stážemi studentů v partnerských nemocnicích v zahraničí a v Brně.

 

V pravidelně pořádaných soutěžích v poskytování první pomoci se naše hlídky umisťují na předních místech.

 

Škola dlouhodobě spolupracuje se základními školami v rámci výuky první pomoci, kurzů maskování, s Kanceláří Brno- zdravé město při organizování a zajišťování akcí Pochod všech generací, Zvířátka také nekouří a od roku 2008 edukačního a preventivního projektu Nemocnice zvířátek pro děti brněnských mateřských škol.

 

Každoročně pořádané charitativní akce Tyflocentra Brno (Bílá pastelka), Ligy proti rakovině (Český den proti rakovině), Svátek s Emilem, nebo Brněnská jízda bez aut se neobejdou bez aktivní pomoci našich studentek a studentů.

 

Podobných akcí je během školního roku více. Soutěž hlídek mladých zdravotníků, pomoc při organizaci mezinárodní hudební přehlídky zrakově postižené mládeže Tmavomodrý festival, zabezpečování zdravotnické pomoci při nejrůznějších akcích a branných cvičení škol.

 

Oblibu získalo pořádní mikulášských besídek pro nemocné děti ve stacionářích a nemocnicích, stejně jako propagační akce a výstavy v rámci Mezinárodního nekuřáckého dne 2010 a 2011, v němž se naši studenti v rámci republiky umístili na předních místech.

 

Ohlas měly i mimořádné akce. Naši dobrovolníci se jako zdravotní asistenti zúčastnili Evropských her handicapované mládeže a v roce 2010 pomáhali zajišťovat zdravotnickou bezpečnost při návštěvě papeže Benedikta XVI.

 

Škola nezapomíná ani na rozvoj kulturního vyžití. Stále větší popularitu získává školní ples, jehož průběh připravují studenti s velkým časovým předstihem a zabezpečují jeho organizaci. Pro milovníky divadel je výhodná spolupráce s ND v Brně, Městským divadlem a kulturním centrem Rubín při objednávání vstupenek na vybraná představení.

 

Po celou dobu existence vychovávala škola, ať už se její názvy stále měnily či pár roků zůstávaly, kvalitní zdravotnické pracovníky, o něž je v brněnských i mimobrněnských nemocnicích a jiných zdravotnických zařízeních značný zájem. Svědčí to o dobrém jménu, který si škola získala svým seriózním, poctivým a náročným přístupem ke studentům, k jejich výchově a vzdělávání, k široké veřejnosti.