Historie Vyšší odborné školy zdravotnické v Brně

Naše škola vznikla 1. září 1990 jako střední zdravotnická škola odloučením od zdravotnické školy na Jaselské. Zásluhu na vzniku naší školy mají brněnští pedagogové a zdravotníci, z nichž mnozí na škole pracovali nebo se jinak zapsali do jejich dějin. Jsou to zejména první ředitelka školy Mgr. Naděžda Tomková a pan Ing. Pavel Podsedník, po jehož otci nesla škola jméno. Organizačně byla škola řízena Krajským ústavem národního zdraví, ten však byl ještě koncem roku 1990 zrušen a zřizovatelem se stal Okresní úřad v Brně, později Úřad města Brna.

 

V prvních letech svého působení se škola specializovala na výchovu dětských sester a ženských sester, jak se absolventkám oboru porodní asistentka říkalo. Středoškolský způsob studentského života byl doplňován vlastivědnými  zájezdy do Prahy a jiných míst republiky.


V té době se už škola specializovala na pomaturitní specializační studium v oborech všeobecná a dětská sestra, porodní asistentka a po dlouhých přípravách bylo otevřeno specializační studium na oboru sestra pro intenzivní péči a sestra pro psychiatrii. Prioritní však byly přípravy k zahájení výuky na vyšší zdravotnické škole.


Rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví České republiky byla k 1. 9. 1996 zřízena Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola Josefa Podsedníka, jak zněl celý oficiální název školy, která se stala samostatným právním subjektem v působnosti Ministerstva zdravotnictví. Ale již za dva měsíce byly všechny střední zdravotnické školy převedeny do působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.


Od roku 1997 se škola jako Vyšší zdravotnická škola Josefa Podsedníka zaměřovala jen na vyšší odborné studium ve čtyřech, později v šesti zdravotnických oborech. Byli jsme jednou ze dvou čistě vyšších odborných škol v České republice, která vzdělávala zdravotnické pracovníky ve vyšším odborném studiu. Výuka probíhala v pěti odborných učebnách, v moderní učebně informatiky a výpočetní techniky, škola měla k dispozici mediální centrum s knihovnou a studovnou. Studentky a studenti se pravidelně zúčastňovali soutěží první pomoci, charitativních akcí Bílá pastelka, Květinový den, sportovních a odborných kurzů.


1. února 1999 se na základě konkurzního řízení ujala funkce ředitelky školy PhDr. Miroslava Markvartová. Život školy byl však poznamenán dalšími změnami. V roce 2006 naposledy absolvovaly studentky oboru diplomovaná dětská sestra, porodní asistentka, sestra pro psychiatrii a o rok dříve tolik potřebné sestry pro intenzivní péči.


Od 1. 2. 2007 se ředitelem školy stal PhDr. Petr Hruška, MBA, pod jehož vedením se Vyšší odborná škola zdravotnická připravila na akreditaci oborů diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. MŠMT ji naší škole udělilo v roce 2008 pro denní formu studia obou výše zmíněných programů. Kombinovaná forma vzdělávání oboru diplomovaná všeobecná sestra byla akreditována již roku 2009 a o rok později ji v téže formě vzdělávání získal obor diplomovaný zdravotnický záchranář. Ke vzdělávání jednotlivců a skupin zájemců jsme dále získali akreditaci pro vzdělávací program Výchova k reprodukčnímu zdraví (s platností do 28. 2. 2011). Velmi žádaným se stal také vzdělávací program Zdravotník zotavovacích akcí.


Novou etapu v historii školy zahájilo částečné užívání prostor Střední průmyslové školy elektrotechnické a informačních technologií na Kounicově ulici. Tato škola se postupně stěhovala do prostor školy na ulici Purkyňova, takže od 1. 9. 2013 byla výuka naší školy přemístěna z dosavadního působiště v ,,Bílém domě“ do nových prostor na ulici Kounicova 16. K nejnovějším úspěchům lze jistě zařadit získání certifikátu Světová škola dne 12. 6. 2014 a od 15. 6. 2017 certifikátů ISO 9001:2015 Systém managementu kvality – Základní principy a slovník – systém managementu kvality řízení vyšší odborné školy zdravotnické a ISO 29990:2010 Vzdělávací služby pro neformální vzdělávání a výcvik – Poskytování vyššího odborného vzdělávání v oblasti zdravotnictví. Rok 2018 připsal k již tradičně otevíraným oborům diplomovaná
všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář ještě nově akreditovaný obor diplomovaná dětská sestra, a to v denní i kombinované formě studia.


V průběhu let byly navázány kontakty s partnerskými zdravotnickými školami v Německu (Stuttgart), ve Skotsku (Edinburgh), ve Finsku (Lahti), v Belgii (Aalst), v Turecku (Ankara), v Bulharsku (Plovdiv) či na Slovensku (Trnava). Kontakty jsou upevňovány recipročními stážemi studentů v partnerských nemocnicích v zahraničí a v Brně.

 

V pravidelně pořádaných soutěžích v poskytování první pomoci se naši studenti umisťují na předních místech.

 

Škola dlouhodobě spolupracuje se základními školami v rámci výuky první pomoci, kurzů maskování, s Kanceláří Brno - Zdravé město při organizování a zajišťování různých akcí. Stále větší oblibě se od roku 2008 těší edukační a preventivní projekt Nemocnice zvířátek určený dětem brněnských mateřských škol.


Bez pomoci našich studentů se neobešly a neobejdou každoročně pořádané charitativní akce Tyflocentra Brno (Bílá pastelka), Ligy proti rakovině (Český den proti rakovině). Z minulých let jistě stojí za zmínku pomoc při organizaci mezinárodní hudební přehlídky zrakově postižené mládeže Tmavomodrý festival, zabezpečování zdravotnické pomoci při nejrůznějších akcích a branných cvičeních škol. Oblibu mělo pořádání mikulášských besídek pro nemocné děti ve stacionářích a nemocnicích; naši dobrovolníci se jako zdravotní asistenti zúčastnili Evropských her handicapované mládeže a v roce 2010 pomáhali zajišťovat zdravotnickou bezpečnost při návštěvě papeže Benedikta XVI.


Nezapomínáme ani na rozvoj kulturního vyžití. Stále větší popularitu si získává každoročně pořádaný školní ples, ale také neformální setkávání studentů a učitelů. Lákavá – a u vybraných představení navíc i cenově výhodná - je spolupráce s Národním divadlem Brno (Janáčkovo divadlo, Mahenovo divadlo, Reduta), které stejně jako Městské divadlo Brno a Divadlo Bolka Polívky poskytuje našim studentům a zaměstnancům nabídku divadelních představení s měsíčním předstihem.


Po celou dobu existence vychovávala škola, ať už se její názvy stále měnily či pár roků zůstávaly, kvalitní zdravotnické pracovníky, o něž je v brněnských i mimobrněnských nemocnicích a jiných zdravotnických zařízeních značný zájem. Svědčí to o dobrém jménu, které si škola získala svým seriózním, poctivým a náročným přístupem ke studentům, k jejich výchově a vzdělávání, k široké veřejnosti.