Charakteristika studia

Naše škola nabízí svým studentům prakticky zaměřenou odbornou výuku, kvalitní výuku cizích jazyků (angličtiny a němčiny), stáže ve zdravotnických zařízeních v anglicky a německy mluvících zemích, zázemí Mediálního centra a pokrytí budovy školy Wi-fi. (více v  charakteristice školy)

 

Ke studiu na naší škole mohou být přijati zájemci, kteří úspěšně ukončili studium na střední škole maturitní zkouškou, jsou zdravotně způsobilí ke studiu zvoleného oboru (způsobilost musí být potvrzena lékařem).

 

Studium na vyšší odborné škole se svým uspořádáním podobá vysokoškolskému. Výuka probíhá v  obdobích (zimní a letní), každé období končí třítýdenním zkouškovým obdobím.

Denní forma studia trvá tři roky, kombinovaná tři a půl roku, pro obor diplomovaná všeobecná sestra.

U oboru diplomovaná dětská sestra jsou obě formy studia tříleté.

Kromě klinických předmětů, jako je vnitřní lékařství, chirurgie, anatomie, pediatrie, první pomoc či ošetřovatelství, navštěvují studenti přednášky a cvičení z psychologie, etiky, biofyziky a  biochemie, též latiny, angličtiny nebo němčiny.... atd.

Nezbytnou součástí studia je odborná praxe, která probíhá ve zdravotnických zařízeních v  Brně i mimo Brno.


Studium je ukončeno absolutoriem, při němž studenti skládají zkoušku z odborných předmětů, cizího jazyka a obhajují absolventskou práci. Pokud zkoušky úspěšně složí, dostávají vysvědčení o  absolutoriu, diplom specialisty a europas. Přísluší jim označení DiS (diplomovaný specialista), které se uvádí za jménem.