Charakteristika studia

Naše škola nabízí svým studentům odbornou výuku na vysoké úrovni, kvalitní výuku cizích jazyků (angličtiny a němčiny), stáže ve zdravotnických zařízeních v anglicky a německy mluvících zemích, nadstandardní zázemí Mediálního centra a pokrytí budovy školy Wi-fi. (více v chrakteristice školy)

 

Ke studiu na naší škole mohou být přijati zájemci, kteří úspěšně ukončili studium na střední škole maturitní zkouškou, jsou zdravotně způsobilí ke studiu zvoleného oboru a výkonu příslušného povolání (zdravotní způsobilost musí být potvrzena lékařem) a kteří úspěšně absolvují přijímací řízení. Informace k přijímacím zkouškám najdete zde.

 

Studium na vyšší odborné škole se svým uspořádáním podobá vysokoškolskému. Denní forma studia trvá tři roky, kombinovaná tři a půl roku, pro obor diplomovaný zdravotnický záchranář i pro obor diplomovaná všeobecná sestra. Výuka probíhá v obdobích (zimní a letní), každé období končí třítýdenním zkouškovým obdobím.


Kromě klinických předmětů, jako je vnitřní lékařství, chirurgie, anatomie, pediatrie, první pomoc či ošetřovatelství, navštěvují studenti přednášky a cvičení z psychologie, etiky, biofyziky a biochemie, též latiny, angličtiny nebo němčiny atd.

Obor zdravotnický záchranář má povinné hodiny tělesné výchovy a v průběhu studia se studenti účastní tří odborných soustředění zaměřených na práci horské služby a vodní záchranné služby. Soustředění probíhají přímo v terénu pod vedením odborníků z řad pracovníků složek IZS.

Nezbytnou součástí studia je praktická výuka, která probíhá ve zdravotnických zařízeních v Brně i mimo Brno.


Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou - absolutoriem, při níž studenti skládají zkoušku z odborných předmětů, cizího jazyka a obhajují absolventskou práci. Pokud zkoušky úspěšně složí dostávají vysvědčení o absolutoriu a diplom specialisty. Přísluší jim titul DiS (diplomovaný specialista), který se uvádí za jménem.


V průběhu studia se naši studenti zúčastňují řady charitativních akcí, jako je Bílá pastelka a Květinový den, preventivních akcí jako je Den zdraví, připravují návštěvy stacionářů a nemocnic, tradicí je pořádání Nemocnice zvířátek pro děti mateřských škol, spolúčast na akci Zvířátka také nekouří nebo pořádání Studentské konference.