Základní informace pro školní rok 2017/2018

    Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo dne 3. dubna 2008 pro naši školu akreditaci vzdělávacího programu 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra, obor vzdělání 53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra, tříleté denní studium, a vzdělávacího programu 53-41-N/21 Diplomovaný zdravotnický záchranář, obor vzdělání 53-41-N/2. Diplomovaný zdravotnický záchranář, tříleté denní studium.
    Obor Diplomovaná všeobecná sestra připravuje uchazeče k výkonu povolání všeobecné sestry, v denním i kombinovaném studiu, (všeobecného ošetřovatele), která je způsobilá poskytovat zdravotní péči bez přímého vedení nebo odborného dohledu v rozsahu působnosti stanovené zákonem č. 96 / 2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče, v platném znění.  V oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář se na naší škole může uchazeč připravovat jak v denní, tak i v kombinované formě studia. Za výkon povolání zdravotnického záchranáře se považuje činnost v rámci specifické ošetřovatelské péče na úseku neodkladné, léčebné a diagnostické péče a akutního příjmu.
 

Ve školním roce 2017/2018 se na Vyšší odborné škole zdravotnické Brno, příspěvková organizace budou vyučovat tyto obory:

Diplomovaná všeobecná sestra – denní i kombinované studium
Diplomovaný zdravotnický záchranář – denní i kombinované studium

Kód oboruNázev studijního oboru  Forma studia    Délka studia  Počet přijatých - 1.ročník
53-41-N/1.Diplomovaná všeobecná sestraDenní3 rokymax. 120 studentů
53-41-N/1.Diplomovaná všeobecná sestra  Kombinovaná3 a půl roku

max. 80 studentů

53-41-N/2.Diplomovaný zdravotnický záchranářDenní3 rokymax. 40 studentů
53-41-N/2.Diplomovaný zdravotnický záchranář   

 Kombinovaná

 3 a půl roku

 max. 40 studentů