Informace pro uchazeče o přijímání do vyššího ročníku než prvního pro školní rok 2019/2020

Informace pro uchazeče o přijímání do vyššího ročníku než prvního vyšší odborné školy zdravotnické, akreditovaného vzdělávacího programu 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra (denní forma vzdělávání) podle pokusného ověřování vyhlášeného MŠMT ČR

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy:
Č. j. MSMT-20785/2017-1


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy:
Č. j. MSMT- 21041/2017-1

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ,,ministerstvo") vyhlašuje v souladu s ustanovením § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pokusné ověřování úprav organizace vzdělávání studentů ve vyšší odborné škole a přijetí do vyššího ročníku než prvního ve vzdělávacím programu Diplomovaná všeobecná sestra.

 

Ředitel Vyšší odborné školy zdravotnické Brno, příspěvková organizace informuje o možnosti přijetí uchazečů do vyššího ročníku než prvního vyšší odborné školy zdravotnické, akreditovaného vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná sestra, které se uskuteční v souladu s ustanovením § 95 odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s pokusným ověřováním organizace vzdělávání studentů ve vyšší odborné škole ve vzdělávacím programu diplomovaná všeobecná sestra pro přijetí do vyššího ročníku než prvního vyhlášeným Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy dne 1. září 2017 pod č. j. MSMT-21041/2017-1.

 

Přijetí uchazeče k vyššímu odbornému vzdělávání vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná sestra do vyššího ročníku než prvního se uskutečňuje v souladu s ustanovením §5 odst. 1 písm. c) zákona č. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních). Toto ustanovení se vztahuje na uchazeče, kteří získali způsobilost k výkonu povolání praktické sestry (způsobilost k výkonu praktické sestry se do 1. 9. 2017 získává absolvováním oboru vzdělání zdravotnický asistent), zdravotnického záchranáře, porodní asistentky nebo dětské sestry.

 

 

 1. Způsob podání přihlášky, termín přijímací zkoušky a kritéria přijetí pro absolventy oboru vzdělávání Praktická sestra.
 
 • Způsob podání přihlášky ke studiu a termín přijímací zkoušky:

  • uchazeč podá přihlášku ke studiu na vyšší odborné škole v denní formě na předepsaném formuláři (formulář Přihláška ke studiu vyššího ročníku DVS na stránkách školy - sekce Aktuality - Formuláře ke stažení);
  • přihlášku ke studiu je třeba podat do 31. 5. 2019 (zároveň je možné do stejného termínu podat přihlášku s požadovanými dokumenty k přijetí do 1. ročníku oboru vzdělávání 53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra pro případ nepřijetí do vyššího ročníku než prvního);
  • zdravotní způsobilost (součást formuláře přihlášky ke studiu);
  • termín konání přijímací zkoušky je stanoven na 10. 6. 2019 v 8.00 hodin;
  • přijímací zkouška se uskuteční na Vyšší odborné škole zdravotnické Brno, příspěvková organizace, Kounicova 16, 602 00 Brno.

 • Kritéria přijetí:
 1. maturitní vysvědčení, odborná způsobilost k výkonu povolání praktická sestra (vzdělání v oboru 53-41-M/01 Zdravotnický asistent);
 2. hodnocení v předmětu Ošetřování nemocných (praktická maturitní zkouška) v rámci maturitní zkoušky výborně nebo chvalitebně;
 3. úspěšné vykonání přijímací zkoušky k přijetí do vyššího ročníku než prvního písemnou formou z předmětů stanovených v podmínkách pokusného ověřování. (Přijímací zkouška se uskuteční písemnou formou, jejíž součástí bude ověření znalostí na úrovni akreditovaného vzdělávacího programu z daných vzdělávacích oblastí; na základě Metodického pokynu MŠMT č.j.: MSMT-21041/2017-1 se jedná o následující předměty: Anatomie, Fyziologie, Biofyzika, Biochemie, Genetika a První pomoc).

  Přijímací zkouška:
  • písemné testy z Anatomie, Fyziologie, Genetiky, Biofyziky, Biochemie a První pomoci na úrovni akreditovaného vzdělávacího programu;
  • každá testová otázka obsahuje 4 nabízené odpovědi. U každé otázky je správná vždy jedna nebo více odpovědí. Správně je otázka zodpovězená tehdy, jsou-li zaznačeny všechny správné odpovědi a zároveň není označená žádná chybná.
  • každá správně zodpovězená otázka je hodnocena 1 bodem;
  • v jednotlivých testech je možné získat daný počet bodů, přičemž pro úspěšné vykonání testu nesmí klesnout počet bodů pod uvedenou hodnotu:
  • písemný test z Anatomie daný počet 30 bodů; neuspěl/a při 14 bodech a méně;
  • písemný test z Fyziologie daný počet 30 bodů; neuspěl/a při 14 bodech a méně;
  • písemný test z Genetiky daný počet 10 bodů; neuspěl/a při 4 bodech a méně;
  • písemný test z Biofyziky daný počet 20 bodů; neuspěl/a při 9 bodech a méně;
  • písemný test z Biochemie daný počet 20 bodů; neuspěl/a při 9 bodech a méně;
  • písemný test z První pomoci daný počet 20 bodů; neuspěl/a při 9 bodech a méně;
  • na zpracování testů je časový limit 60 minut;

 4. Obsah prověřovaného učiva v rámci přijímací zkoušky a doporučená studijní literatura je zveřejněna na webových stránkách školy v souboru - Obsah modulu k přijímacím zkouškám.

 

2. Způsob podání přihlášky, termín přijímacího řízení a kritéria přijetí pro uchazeče, který získal odbornou způsobilost k výkonu povolání zdravotnického záchranáře, porodní asistentky a dětské sestry.

 • Způsob podání přihlášky ke studiu a termín přijímacího řízení:
   
  • uchazeč podá přihlášku ke studiu na vyšší odborné škole v denní formě na předepsaném formuláři (formulář Přihláška ke studiu vyššího ročníku DVS na stránkách školy - sekce Aktuality - Formuláře ke stažení) a přiloží požadované dokumenty (doklady viz kritéria přijetí bod č. 1.; 2. a 3.)
  • zdravotní způsobilost (součást formuláře přihlášky ke studiu);
  • přihlášku ke studiu je třeba podat do 31. 5. 2019 (zároveň je možné do stejného termínu podat přihlášku k přijetí do 1. ročníku oboru vzdělávání 53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra pro případ nepřijetí do vyššího ročníku).
  • termín konání přijímacího řízení je stanoven na 10. 6. 2019 v 8.00 hodin;
  • výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy od 12. června 2019, pod registračním číslem uchazeče, které mu bude zasláno na emailovou adresu nebo do datové schránky uvedené v podané Přihlášce ke studiu.

 • Kritéria přijetí:
   
  1. výsledek maturitní zkoušky (doložit úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení);
  2. dosažené zdravotnické vzdělání (doložit doklady o předchozím vzdělávání, sylaby absolvovaných předmětů VOŠZ a VŠ);
  3. motivační dopis ke zvolenému studijnímu oboru v rozsahu 1 normostrany A4.

 

Na základě porovnání kurikulárních dokumentů (akreditovaných vzdělávacích programů/akreditovaných studijních programů) rozhodne ředitel školy, které shodné vzdělávací oblasti uchazeč o studium absolvoval v předchozím studiu. Předměty absolvované v předchozím studiu budou uznány, pokud jsou shodné svým obsahem vzdělávání v akreditovaném vzdělávacím programu diplomovaná všeobecná sestra.


Následně ředitel školy rozhodne o přijetí/nepřijetí uchazeče do vyššího ročníku odborného vzdělávání než prvního.


V případě, že ředitel školy rozhodne o přijetí uchazeče, určí ročník, do něhož bude uchazeč zařazen.


Uchazeč může být přijat do vyššího ročníku než prvního za předpokladu, že jsou mu uznány všechny předměty ročníků, které neabsolvuje.


V případě nepřijetí uchazeče do vyššího ročníku odborného vzdělávání než prvního, bude uchazeč zařazen do přijímacího řízení za předpokladu, že si podal přihlášku se všemi požadovanými dokumenty (v řádném termínu do 31. 5. 2019) ke studiu studijního oboru Diplomovaná všeobecná sestra denní forma studia.

 

 


V Brně leden 2019                                                                                                          PhDr. Petr Hruška, MBA
                                                                                                                                              ředitel školy

 

 


Soubory ke stažení:
 • 
 • 
obsah-modulu-kratka-verze-pz--f7080.pdf  (pdf, 381 kB), 08.02.2019, 01:23