Kritéria přijímacího řízení

 Kritéria hodnocení přijímacího řízení do prvního ročníku oborů Diplomovaná všeobecná sestra Diplomovaná dětská sestra

 1. Maturitní zkouška (doložit úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení). 
 1. Vysvědčení z 2. pololetí třetího ročníku a z 1. pololetí čtvrtého ročníku střední školy (doložit úředně ověřenou kopii). 
 1. O pořadí uchazečů v přijímacím řízení rozhoduje celkový počet získaných bodů. Pořadí bude stanoveno podle průměrného prospěchu v 2. pololetí třetího ročníku a v 1. pololetí čtvrtého ročníku střední školy. Za průměr 1,00 je možné získat 30 bodů, pak lineárně sestupně až do průměru 4,00 (za který je 0 bodů).  Celkem může uchazeč získat 60 bodů.

 

 

V případě stejného bodového zisku rozhoduje o pořadí

 

 1. Lepší průměrný prospěch v 1.  pololetí 4. ročníku SŠ.
 1. Lepší průměrný prospěch v 2. pololetí 3. ročníku SŠ. 

 

Přijímání uchazečů v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny

Прийом абітурієнтів у зв'язку зі збройним конфліктом на території України


Při přijímání uchazečů do prvního ročníku vzdělávání ve vyšší odborné škole podle § 94 školského zákona předkládá uchazeč dokumenty, kterými dokládá, že získal střední vzdělávání s maturitní zkouškou.
Opatření v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny se vztahují na cizince, kterému byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace v návaznosti na prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2022/382 ze dne 4. března 2022. V takovém případě se přednostně použijí ustanovení zákona 67/2022, lex Ukrajina.
Uchazeči cizinci nemusí mít vzhledem ke své situaci k dispozici všechny dokumenty, které jsou požadované k prokázání získaného středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo doklady o výsledcích vzdělávání posuzované při přijímacím řízení. V souladu se zákonem 67/2022, § 5, odst. 4, může uchazeč o studium nahradit doklad prokazující získání předchozího vzdělání nebo splnění přijímacích kritérií podle § 94 odst. 3 písm. a) nebo c) školského zákona čestným prohlášením.

 

При зарахуванні абітурієнтів на перший рік навчання у вищому професійному училищі відповідно до статті 94 Закону про освіту абітурієнт подає документи, що підтверджують здобуття ним середньої освіти з атестатом.
Заходи у сфері освіти у зв’язку зі збройним конфліктом в Україні поширюються на іноземців, яким надано тимчасовий захист у Чеській Республіці відповідно до Закону про деякі заходи у зв’язку зі збройним конфліктом в Україні після вторгнення російських військ після виконання Радою Рішення (ЄС) 2022/382 від 4 березня 2022 року. У такому випадку в першочерговому порядку застосовуються положення Закону 67/2022, lex Україна.

Іноземні абітурієнти в силу свого становища можуть не мати у своєму розпорядженні всіх документів, необхідних для підтвердження середньої освіти, здобутої на здобуття здобуття іспиту, або документів про результати навчання, оцінені при вступі. Відповідно до Закону 67/2022, § 5, абзац 4, абітурієнт може замінити документ, що підтверджує здобуття попередньої освіти або відповідність критеріям вступу відповідно до § 94 абзацу 3 підпункту а) або в) Закону про освіту урочистим декларація.

 

Čestné prohlášení / свідчення під присягою тут zde odevzdejte spolu s vyplněnou přihláškou / подати разом із заповненою заявкою (https://www.voszbrno.cz/prihlasky-ke-studiu).


 

Kritéria hodnocení přijímacího řízení do vyššího ročníku než prvního pro obory Diplomovaná všeobecná sestra a Diplomovaná dětská sestra

 

 1. Maturitní zkouška (doložit úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení). 
 1. Dosažené zdravotnické vzdělání (doložit úředně ověřené doklady o předchozím vzdělání – diplom, dodatek diplomu; vysvědčení o absolutoriu; výpis z klasifikace v případě nedokončeného vzdělání). 
 1. Zdravotní způsobilost (součást přihlášky ke studiu).

 

V rámci přijímacího řízení ředitelka školy porovná doložené kurikulární dokumenty s příslušným akreditovaným vzdělávacím programem. Následně rozhodne o přijetí/nepřijetí uchazeče do vyššího ročníku než prvního. V případě, že ředitelka školy rozhodne o přijetí, určí ročník, do něhož bude uchazeč zařazen.

 

 V případě stejného bodového zisku rozhoduje o pořadí

 

 1. Lepší průměrný prospěch maturitní zkoušky na SŠ.

 

 

Další upozornění

 

 1. Výsledky přijímacího řízení jsou vždy zveřejněny na webových stránkách školy v termínu, který je zde vždy upřesněn, zpravidla od 13:00 hod., pod registračním číslem uchazeče, které je uchazeči zasláno. V případě přijetí uchazeč potvrdí nástup ke studiu a zaplatí školné, podle zaslaných pokynů.
   
 2. Školné na vyšší odborné škole zdravotnické činí 3 000,- Kč za školní rok, hrazeno ve dvou splátkách.

 

Číslo bankovního účtu VOŠZ Brno:  63234621/0100

 

 

 KONTAKTY

Vyšší odborná škola zdravotnická
Brno, příspěvková organizace
Kounicova 684/16
602 00 Brno

IČO: 00637980
IZO: 110030460

Zřizovatel:
Jihomoravský kraj

Bankovní účet:
63234621/0100

Datová schránka:
8khyzqh

Telefony:
ústředna
542 213 907, 542 213 971

studijní oddělení
542 211 405

mail: info@voszbrno.cz

Prohlášení o přístupnosti


FORMULÁŘ

Máte otázky?
Přejete si kontaktovat?

Jméno:

Telefon:

Email:

Zpráva:
Nevyplňujte email:

© VOŠZ Brno & Štefl software