MENU
VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ BRNO
příspěvková organizace Jihomoravského kraje

Kritéria přijímacího řízení

 

 

Kritéria hodnocení přijímacího řízení do prvního ročníku pro obory Diplomovaná všeobecná sestra

a Diplomovaná dětská sestra

 1. Úspěšně složená maturitní zkouška. 
 2. Průměrný prospěch za 2. pololetí třetího ročníku střední školy.
 3. Průměrný prospěch za 1. pololetí čtvrtého ročníku střední školy.
 4. Zdravotní způsobilost ke studiu a výkonu povolání potvrzená lékařem.

Pořadí uchazečů v přijímacím řízení je stanoveno dle celkového počtu získaných bodů. Ty jsou přidělovány na základě průměrného prospěchu ve 2. pololetí třetího ročníku a v 1. pololetí čtvrtého ročníku střední školy. Za průměr 1,00 je možné získat 30 bodů, pak lineárně sestupně až do průměru 4,00 (za který je 0 bodů).  Celkem může uchazeč získat max. 60 bodů.

 

 V případě stejného bodového zisku rozhoduje o pořadí

 1. lepší průměrný prospěch v 1.  pololetí 4. ročníku SŠ,
 2. lepší průměrný prospěch v 2. pololetí 3. ročníku SŠ. 

 

  


Kritéria hodnocení přijímacího řízení do vyššího ročníku než prvního pro obory Diplomovaná všeobecná sestra

a Diplomovaná dětská sestra

 

 1. Úspěšně složená maturitní zkouška. 
 2. Posouzení dokladů o dosaženém zdravotnickém vzdělání (ideálně přiložte doklady o vzdělání včetně obsahu jednotlivých předmětů a výpis jejich klasifikace). 
 3. Zdravotní způsobilost ke studiu a výkonu povolání potvrzená lékařem.

 

V rámci přijímacího řízení ředitelka školy porovná doložené kurikulární dokumenty s příslušným akreditovaným vzdělávacím programem. Následně rozhodne o přijetí/nepřijetí uchazeče do vyššího ročníku než prvního. V případě, že ředitelka školy rozhodne o přijetí, určí ročník, do něhož bude uchazeč zařazen.

 

 V případě stejného bodového zisku rozhoduje o pořadí lepší průměrný prospěch maturitní zkoušky na SŠ a dosažené vzdělání.

 

 

 


 Další upozornění

 

 1. Výsledky přijímacího řízení jsou vždy zveřejněny na webových stránkách školy v termínu, který je zde vždy upřesněn, zpravidla od 13:00 hod., pod registračním číslem uchazeče, které je uchazeči zasláno. V případě přijetí uchazeč potvrdí nástup ke studiu a zaplatí školné, podle zaslaných pokynů.
   
 2. Školné na vyšší odborné škole zdravotnické činí 3 000,- Kč za školní rok, hrazeno ve dvou splátkách.                                                                   Číslo bankovního účtu školy:  63234621/0100

 

 

Přijímání uchazečů v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny

Прийом абітурієнтів у зв'язку зі збройним конфліктом на території України


Při přijímání uchazečů do prvního ročníku vzdělávání ve vyšší odborné škole podle § 94 školského zákona předkládá uchazeč dokumenty, kterými dokládá, že získal střední vzdělávání s maturitní zkouškou.
Opatření v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny se vztahují na cizince, kterému byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace v návaznosti na prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2022/382 ze dne 4. března 2022. V takovém případě se přednostně použijí ustanovení zákona 67/2022, lex Ukrajina.
Uchazeči cizinci nemusí mít vzhledem ke své situaci k dispozici všechny dokumenty, které jsou požadované k prokázání získaného středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo doklady o výsledcích vzdělávání posuzované při přijímacím řízení. V souladu se zákonem 67/2022, § 5, odst. 4, může uchazeč o studium nahradit doklad prokazující získání předchozího vzdělání nebo splnění přijímacích kritérií podle § 94 odst. 3 písm. a) nebo c) školského zákona čestným prohlášením.

 

При зарахуванні абітурієнтів на перший рік навчання у вищому професійному училищі відповідно до статті 94 Закону про освіту абітурієнт подає документи, що підтверджують здобуття ним середньої освіти з атестатом.
Заходи у сфері освіти у зв’язку зі збройним конфліктом в Україні поширюються на іноземців, яким надано тимчасовий захист у Чеській Республіці відповідно до Закону про деякі заходи у зв’язку зі збройним конфліктом в Україні після вторгнення російських військ після виконання Радою Рішення (ЄС) 2022/382 від 4 березня 2022 року. У такому випадку в першочерговому порядку застосовуються положення Закону 67/2022, lex Україна.

Іноземні абітурієнти в силу свого становища можуть не мати у своєму розпорядженні всіх документів, необхідних для підтвердження середньої освіти, здобутої на здобуття здобуття іспиту, або документів про результати навчання, оцінені при вступі. Відповідно до Закону 67/2022, § 5, абзац 4, абітурієнт може замінити документ, що підтверджує здобуття попередньої освіти або відповідність критеріям вступу відповідно до § 94 абзацу 3 підпункту а) або в) Закону про освіту урочистим декларація.

 

Čestné prohlášení / свідчення під присягою тут zde odevzdejte spolu s vyplněnou přihláškou / подати разом із заповненою заявкою (https://www.voszbrno.cz/prihlasky-ke-studiu).

 KONTAKTY

Vyšší odborná škola zdravotnická
Brno, příspěvková organizace
Kounicova 684/16
602 00 Brno

IČO: 00637980
IZO: 110030460

Zřizovatel:
Jihomoravský kraj

Bankovní účet:
63234621/0100

Datová schránka:
8khyzqh

Telefony:
ústředna
542 213 907, 542 213 971

studijní oddělení
542 211 405

mail: info@voszbrno.cz

Prohlášení o přístupnosti


FORMULÁŘ

Máte otázky?
Přejete si kontaktovat?

Jméno:

Telefon:

Email:

Zpráva:
Nevyplňujte email:
© VOŠZ Brno & Štefl software