Školské rady Jihomoravského kraje - informace

 
Mgr. Jiří Nantl, LL.M.
náměstek hejtmana Jihomoravského kraje
Výzva pro občany Jihomoravského kraje:
 
Zapojte se do činnosti školských rad na školách zřizovaných krajem!
 
 
Hledáme odborníky a další zájemce z řad veřejnosti o práci ve školských radách zřizovaných při základních, středních a vyšších odborných školách, jejichž zřizovatelem je Jihomoravský kraj. Prostřednictvím práce ve školské radě můžete svými nápady a zkušenostmi přispět k rozvoji školy, která je Vám svým odborným zaměřením blízká, do které jste chodili, do které budou chodit Vaše děti, nebo i školy, vedle které žijete.
Seznam škol je na https://portalpo.kr-jihomoravsky.cz/ nebo zde.
 
Školská rada je devítičlenný samosprávný orgán školy, který dává žákům a jejich rodičům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám, mezi které můžete patřit i Vy, možnost podílet se na správě školy.
 
 
Funkční období člena školské rady je 3 roky, jmenování předpokládáme od února 2021. Členem školské rady jmenovaným zřizovatelem nemůže být pedagogický pracovník příslušné školy. Činnost školské rady upravuje ustanovení § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Školská rada má např. tyto kompetence:
 
- vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a jejich následnému uskutečňování,
- schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád,
- podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
- projednává návrh rozpočtu školy a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření.
 
Funkce člena školské rady je čestná a bezplatná, předpokládá určité časové nároky týkající se účasti na jednáních školské rady (nejméně dvakrát ročně) a na souvisejících aktivitách.
O jmenování členů školských rad rozhodne v souladu se zákonem Rada Jihomoravského kraje. Na jmenování do funkce člena školské rady není právní nárok.
 
 
Pokud Vás tato možnost občanské služby v zájmu vzdělávání v Jihomoravském kraji oslovila, zašlete prosím do 10.01.2021 na odbor školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno:
 
 
- stručný motivační dopis,
- název školy, v jejíž školské radě máte zájem působit,
- Vaše jméno, příjmení, kontaktní adresu pro písemnou korespondenci, e-mailovou adresu, číslo telefonu.
 
 
Kontakt: RNDr. Hana Slobodníková,
telefon: 541 653 524
 
Mgr. Jiří Nantl, LL.M., v.r.
náměstek hejtmana Jihomoravského kraje
 
 
 KONTAKTY

Vyšší odborná škola zdravotnická
Brno, příspěvková organizace
Kounicova 684/16
602 00 Brno

IČO: 00637980
IZO: 110030460

Zřizovatel:
Jihomoravský kraj

Bankovní účet:
63234621/0100

Datová schránka:
8khyzqh

Telefony:
ústředna
542 213 907, 542 213 971

studijní oddělení
542 211 405

mail: info@voszbrno.cz


FORMULÁŘ

Máte otázky?
Přejete si kontaktovat?

Jméno:

Telefon:

Email:

Zpráva:
Nevyplňujte email:

© VOŠZ Brno & Štefl software