Erasmus Policy Statement

 

 

The College of Healthcare and Nursing in Brno (CHN) views international experience of its students and employees as one of its priorities.
 

In this respect, we have adopted a strategy that places emphasis on the following priority areas:

 

 

 • Student mobility primarily to EU as well as non-EU member states, where English and/or German can be used as languages of communication.

 

 

 • Transnational mobility of teaching staff between higher education institutions primarily in the European Union with the intention to support professional development of participating teachers, which will have a positive impact on non-participant teachers and students.

 

 

 • Growing and continuing support of student and staff internships and work placements in foreign hospitals, healthcare and school institutions.

 

 

 • Forming strategic partnerships to set up long-lasting cooperation in order to improve the quality of education, to bring innovative ideas based on the latest findings in science and technology into lectures and seminars and focus on modern methods of teaching.

 

 

 • Growing support for creating knowledge alliances between CHN, other regional or foreign healthcare institutions and universities with the aim of broadening the students‘ horizons and raising their employability in the European labour market.

 

 


Selection of partners for student and staff internships, work placements and other exchange programmes:

 

 

 • CHN chooses partners offering study programmes similar to those taught at our school in terms of specialisation, focus, and extent of learning outcomes corresponding with the first cycle of the Bologna Qualification Framework.

 

 

 • CHN mostly chooses and contacts European hospitals and healthcare institutions that provide sufficient support for foreign student nurses and paramedics to do their traineeships and work placements.

 

 

 • Foreign students are invited to do their internships or work placements in/ through our institution as long as they are able to understand and make themselves understood in English, German, Czech or Slovak. The ability to use Czech or Slovak during contacts with the majority of patients in Czech healthcare institutions, where students do their placements, is a key advantage. Nevertheless, internship students can rely on receiving sufficient language support from the supervisors and mentors in charge, other trainees and hospital staff.

 

 

 • Teaching staff from foreign healthcare school institutions are welcome to contribute to our study courses as long as they select English, German, Czech or Slovak as the lingua franca in class.

 

 

 

In terms of student and teaching staff mobility, the College of Healthcare and Nursing in Brno prioritizes the following geographical areas:

 

 

 • All countries within the European Union as well as non-EU programme countries. 

 

 

FILES:Deklarace dodržování podmínek programu Erasmus+

 

Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, příspěvková organizace (VOŠZ Brno) nahlíží na podporu zkušeností ze zahraničních studijních a pracovních stáží u svých studentů a zaměstnanců jako na jednu ze svých hlavních priorit.

 

V souladu s těmito záměry jsme přijali strategii dávající důraz na následující prioritní oblasti:

 

 • Mobility studentů zejména do členských i nečlenských států Evropské unie, kde studenti mohou používat angličtinu nebo němčinu coby převažující komunikační prostředek.

 

 • Mezinárodní mobility pedagogických zaměstnanců mezi vzdělávacími institucemi obzvláště ze zemí Evropské unie se záměrem podpořit profesionální rozvoj účastnících se učitelů, což bude mít příznivý dopad i na učitele a studenty, kteří se zahraničních mobilit neúčastní.

 

 • Rostoucí a setrvalá podpora studentských a zaměstnaneckých studijních stáží i pracovních praxí v zahraničních nemocnicích, zdravotnických a školních institucích.

 

 • Budování strategických partnerství a navazování dlouholeté spolupráce za účelem zvyšování kvality vzdělávání, vnášení novátorských myšlenek založených na aktuálních vědeckých a technologických poznatcích do přednášek a seminářů, jakož i implementace moderních výukových metod.

 

 • Rostoucí podpora rozvoje znalostních platforem a spolupráce mezi VOŠZ Brno a ostatními regionálními i zahraničními zdravotnickými organizacemi a univerzitami, se záměrem rozšiřování obecného rozhledu studentů a zvyšování jejich zaměstnatelnosti na evropském pracovním trhu.

 


Výběr partnerských organizací pro zahraniční studentské a zaměstnanecké studijní a pracovní stáže, praxe a další výměnné programy:

 

 • VOŠZ Brno si vybírá partnerské organizace, jež nabízejí studijní programy podobné programům vyučovaným v naší škole. Tato podobnost je dána specializací, zaměřením a důrazem na stejné oblasti a priority, jakož i rozsahem a objemem studijních výstupů odpovídajícím prvnímu cyklu kvalifikačního rámce Boloňského procesu.

 

 • VOŠZ Brno si převážně vybírá a kontaktuje evropské nemocnice a zdravotnické instituce poskytující dostatečnou podporu pro studenty ošetřovatelství nebo budoucí zdravotnické záchranáře k provádění odborných a pracovních stáží v těchto institucích. 

 

 • Zahraniční studenti jsou zváni k provádění studijních a pracovních stáží organizovaných naší školou, pokud rozumějí a jsou schopni se dorozumět v českém, slovenském, anglickém nebo německém jazyce. Schopnost dorozumět se v češtině nebo slovenštině během praxí při kontaktu s pacienty na nemocničních odděleních je považována za klíčovou výhodu, neboť většina pacientů se doposud příliš nedomluví v anglickém či německém jazyce. Nicméně zahraniční studenti se během praxí v jednotlivých nemocničních zařízeních mohou spolehnout na dostatečnou jazykovou podporu ze strany k tomu pověřených učitelů, mentorů, studentů, jakož i nemocničního personálu.

 

 • Příchozí stážisté z řad učitelů pracujících na zahraničních zdravotnických školách jsou v naší škole přijímáni k výuce jednotlivých předmětů v souladu s učebními moduly za předpokladu, že si jako dorozumívací prostředek zvolí angličtinu, němčinu, češtinu nebo slovenštinu.

 

 

Pokud jde o mobility v rámci studentských a učitelských stáží, VOŠZ Brno při výběrech upřednostňuje následující geografické oblasti:

 

 • Všechny země, které jsou členy Evropské unie, jakož i nečlenské země přidružené k programu Erasmus+.

 

 

 KE STAŽENÍ:
KONTAKTY

Vyšší odborná škola zdravotnická
Brno, příspěvková organizace
Kounicova 684/16
602 00 Brno

IČO: 00637980
IZO: 110030460

Zřizovatel:
Jihomoravský kraj

Bankovní účet:
63234621/0100

Datová schránka:
8khyzqh

Telefony:
ústředna
542 213 907, 542 213 971

studijní oddělení
542 211 405

mail: info@voszbrno.cz

Prohlášení o přístupnosti


FORMULÁŘ

Máte otázky?
Přejete si kontaktovat?

Jméno:

Telefon:

Email:

Zpráva:
Nevyplňujte email:
© VOŠZ Brno & Štefl software