Škola – o nás

Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, je příspěvkovou organizací zřizovanou Jihomoravským krajem (VOŠZ). Sídlí v šesti podlažích novorenesanční budovy, jejíž dokončení je datováno do roku 1911. Průčelí budovy vyzdobil svými plastikami František Úprka. V současné době je budova majetkem Jihomoravského kraje. Usnesením Zastupitelstva Jihomoravského kraje byla svěřena k užívání VOŠZ na dobu neurčitou.

Ve spolupráci s investičním odborem JmK momentálně probíhají intenzívní přípravy na možnou postupnou rekonstrukci. Současně se připravuje včlenění tzv. Robotárny (kroužku Robotika) realizovaným Domem dětí a mládeže na Helceletově ulici, do objektu školy. Mimo VOŠZ v budově sídlí i Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, p. o. (https://www.sjs-brno.cz/) a firemní zařízení JmK - mateřská škola Lentilka (https://www.luzanky.cz/lentilka).

 

Škola má k dispozici:

  • devatenáct učeben, včetně sedmi odborných učeben pro výuku ošetřovatelství, intenzívní péče, péče o děti, první pomoci, psychologie, výpočetní techniky a jedné velké posluchárny;
  • mediální centrum pro studenty a vyučující, včetně studovny s celodenním provozem;
  • denní místnost pro studenty;
  • tělocvičnu, posilovnu a venkovní hřiště, v prostorách dvora je instalován stojan na jízní kola.

 

  

Kapacita školy

MŠMT ČR svým rozhodnutím z roku 2007, s účinností od 1. 9. 2010, povolilo na základě žádosti školy cílovou kapacitu školy 900 studentů.

 

  

Z historie školy

Škola vznikla 1. září 1990 jako střední zdravotnická škola odloučením od zdravotnické školy na Jaselské ulici a 22 let sídlila v „Bílém domě“ na Žerotínově náměstí. Zásluhu na vzniku naší školy mají brněnští pedagogové a zdravotníci, z nichž mnozí na škole pracovali nebo se jinak zapsali do jejích dějin. Jsou to zejména první ředitelka školy Mgr. Naděžda Tomková a pan Ing. Pavel Podsedník, po jehož otci nesla škola dlouhá léta jméno.

 

Organizačně byla škola po svém vzniku řízena Krajským ústavem národního zdraví, ten však byl koncem roku 1990 zrušen a zřizovatelem se stal Okresní úřad v Brně, později Úřad města Brna.

 

V prvních letech svého působení se škola soustředila na výchovu dětských sester a ženských sester, jak se dříve absolventkám oboru porodní asistentka říkalo. Krátce po svém vzniku se škola začala specializovat na pomaturitní vzdělávání dětských a všeobecných sester a porodních asistentek. Postupně opouštěla klasické středoškolské vzdělávání zdravotnických pracovníků. Po náročných přípravách a akreditacích bylo otevřeno specializační studium na oboru sestra pro intenzivní péči a sestra pro psychiatrii. Prioritou se pak staly přípravy k zahájení výuky na vyšší zdravotnické škole.

 

Rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví České republiky byla v roce 1996 zřízena Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola Josefa Podsedníka, jak zněl celý oficiální název školy, která se stala samostatným právním subjektem v působnosti Ministerstva zdravotnictví. Krátce nato byly všechny zdravotnické školy převedeny do působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kde jsou zařazeny dosud.

Od roku 1997 se škola jako čistě Vyšší zdravotnická škola Josefa Podsedníka zaměřovala jen na vyšší odborné studium ve čtyřech, později v šesti zdravotnických oborech. Byli jsme jednou ze dvou škol v České republice, která vzdělávala zdravotnické pracovníky výhradně ve vyšším odborném studiu. Škola vzdělávala všechny základní, tehdy dostupné a platné zdravotnické specializace.

 

Studentky a studenti se tehdy i dnes pravidelně zúčastňují soutěží první pomoci, charitativních akcí Bílá pastelka, Květinový den, sportovních a odborných kurzů, pro děti mateřských škol škola každoročně pořádá oblíbenou Nemocnici zvířátek. Pravidelně vzdělává pedagogické pracovníky, ale i zájemce z řad veřejnosti v dovednostech umožňujících výkon funkce zdravotníka zotavovacích akcí a škol v přírodě.

Život školy byl poznamenán i několika změnami. V roce 2006 naposledy absolvovaly na naší škole studentky oboru diplomovaná dětská sestra, porodní asistentka, sestra pro psychiatrii a o rok dříve tolik potřebné sestry pro intenzivní péči.

 

Změna názvu školy na Vyšší odbornou školu zdravotnickou Brno, příspěvkovou organizaci, byla schválena Zastupitelstvem Jihomoravského kraje na jaře roku 2015, a to na dobu neurčitou.

 

Po celou dobu své existence škola vychovávala a vychovává, ač se její názvy, působiště i vedení měnily, kvalitní zdravotnické pracovníky, o něž je v brněnských i mimobrněnských nemocnicích a jiných zdravotnických zařízeních značný zájem. Svědčí to o dobrém jménu, které si škola získala svým seriózním, poctivým a náročným přístupem ke studentům, k jejich výchově a vzdělávání i přístupem k široké veřejnosti.

 

 

 

Akreditace a další aktivity školy

V průběhu své existence škola mnohokrát akreditovala a reakreditovala všechny programy, které bylo možné v rámci vyššího odborného školství vzdělávat. Řada dříve nabízených vzdělávacích oborů a programů postupně přešla na formu pouze specializačních vzdělávání, některé byly převedeny výhradně na vysoké školy. V současné době je možné studovat na úrovni vyššího odborného vzdělávání obory diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaná dětská sestra.

  

Po dobu tří let vlastnila škola i certifikaci ISO. Přesto, že VOŠZ Brno v roce 2019 nezažádala o obnovu certifikátu, zkušenosti a dobrou praxi získané při této spolupráci uplatňuje i nadále při organizaci výchovy, vzdělávání či provozu.

 

Škola se aktivně zapojuje v národních i mezinárodních projektech a získává tak další finanční prostředky z Evropské unie na vzdělávací programy i vybavení školy.

 

 


 

Diplomovaná dětská sestra

 

 

Diplomovaná všeobecná sestra


KONTAKTY

Vyšší odborná škola zdravotnická
Brno, příspěvková organizace
Kounicova 684/16
602 00 Brno

IČO: 00637980
IZO: 110030460

Zřizovatel:
Jihomoravský kraj

Bankovní účet:
63234621/0100

Datová schránka:
8khyzqh

Telefony:
ústředna
542 213 907, 542 213 971

studijní oddělení
542 211 405

mail: info@voszbrno.cz

Prohlášení o přístupnosti


FORMULÁŘ

Máte otázky?
Přejete si kontaktovat?

Jméno:

Telefon:

Email:

Zpráva:
Nevyplňujte email:
© VOŠZ Brno & Štefl software