Upozorňujeme zájemce o studium z Ukrajiny,

 Повідомляємо бажаючих навчатися з України,

 

že škola nevyučuje český jazyk. Student musí zvládat komunikaci v českém jazyce alespoň na běžné úrovni tak, aby rozuměl obsahu výuky a byl schopen se domluvit s pacienty při odborné praxi ve zdravotnických zařízeních.

Podmínkou ukončení studia je napsání absolvenské práce v rozsahu minimálně 30 stran se zdravotnickým zaměřením, v českém jazyce.

 

що в школі не викладають чеську мову. Студент повинен вміти спілкуватися чеською мовою принаймні на звичайному рівні, щоб зрозуміти зміст курсу та мати можливість спілкуватися з пацієнтами під час професійної практики в медичних закладах.

Умовою для завершення навчання є написання дипломної роботи обсягом не менше 30 сторінок з медичною спрямованістю чеською мовою.

 

Přijímání uchazečů v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny

Прийом абітурієнтів у зв'язку зі збройним конфліктом на території України


Při přijímání uchazečů do prvního ročníku vzdělávání ve vyšší odborné škole podle § 94 školského zákona předkládá uchazeč dokumenty, kterými dokládá, že získal střední vzdělávání s maturitní zkouškou.
Opatření v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny se vztahují na cizince, kterému byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace v návaznosti na prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2022/382 ze dne 4. března 2022. V takovém případě se přednostně použijí ustanovení zákona 67/2022, lex Ukrajina.
Uchazeči cizinci nemusí mít vzhledem ke své situaci k dispozici všechny dokumenty, které jsou požadované k prokázání získaného středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo doklady o výsledcích vzdělávání posuzované při přijímacím řízení. V souladu se zákonem 67/2022, § 5, odst. 4, může uchazeč o studium nahradit doklad prokazující získání předchozího vzdělání nebo splnění přijímacích kritérií podle § 94 odst. 3 písm. a) nebo c) školského zákona čestným prohlášením.

 

При зарахуванні абітурієнтів на перший рік навчання у вищому професійному училищі відповідно до статті 94 Закону про освіту абітурієнт подає документи, що підтверджують здобуття ним середньої освіти з атестатом.
Заходи у сфері освіти у зв’язку зі збройним конфліктом в Україні поширюються на іноземців, яким надано тимчасовий захист у Чеській Республіці відповідно до Закону про деякі заходи у зв’язку зі збройним конфліктом в Україні після вторгнення російських військ після виконання Радою Рішення (ЄС) 2022/382 від 4 березня 2022 року. У такому випадку в першочерговому порядку застосовуються положення Закону 67/2022, lex Україна.

Іноземні абітурієнти в силу свого становища можуть не мати у своєму розпорядженні всіх документів, необхідних для підтвердження середньої освіти, здобутої на здобуття здобуття іспиту, або документів про результати навчання, оцінені при вступі. Відповідно до Закону 67/2022, § 5, абзац 4, абітурієнт може замінити документ, що підтверджує здобуття попередньої освіти або відповідність критеріям вступу відповідно до § 94 абзацу 3 підпункту а) або в) Закону про освіту урочистим декларація.

 

Čestné prohlášení / свідчення під присягою /  zde тут / odevzdávejte výhradně na školním formuláři spolu s vyplněnou přihláškou / подавати виключно на шкільній формі разом із заповненою заявою (https://www.voszbrno.cz/prihlasky-ke-studiu).

 

Допоможіть також тут:

EuroEducation - Образование в Чехии
Kounicova 285/14, Brno 602 00

Czech Republic

 

телефон +420 770 680 575

https://www.euroeducation.cz/  KONTAKTY

Vyšší odborná škola zdravotnická
Brno, příspěvková organizace
Kounicova 684/16
602 00 Brno

IČO: 00637980
IZO: 110030460

Zřizovatel:
Jihomoravský kraj

Bankovní účet:
63234621/0100

Datová schránka:
8khyzqh

Telefony:
ústředna
542 213 907, 542 213 971

studijní oddělení
542 211 405

mail: info@voszbrno.cz

Prohlášení o přístupnosti


FORMULÁŘ

Máte otázky?
Přejete si kontaktovat?

Jméno:

Telefon:

Email:

Zpráva:
Nevyplňujte email:
© VOŠZ Brno & Štefl software