Šablony

 

 

Projekt – Vyšší odborná škola zdravotnická Brno - podpora škol formou zjednodušeného vykazování II

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0014905

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatel dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání rozhodlo o poskytnutí dotace a zahájení fyzické realizace projektu dnem 1. 1. 2020 a jeho ukončení dnem 30. 6. 2022 (po žádosti o prodloužení).

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostní a profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání studentů, podporu extrakulikulárních aktivit, spolupráci s veřejností, zaměstnavateli, atp. Cílovou skupinu tvoří pedagogové a studenti odborných škol.

Vzdělávání probíhá formou absolvování vzdělávacího programu akreditovaného v systému DVPP. Cílem je podpořit rozvoj a vzdělávání formou ucelených vzdělávacích programů, přičemž nejnižší hodinová dotace jednoho kurzu je 8 hodin a jeho realizace musí být v prezenční formě.

 

Realizované aktivity

 

Šablona 2.IV/3: Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ - DVPP v rozsahu 80 hodin cizí jazyky.      

 

Šablona 2.IV/5: Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol

 

Šablona 2.IV/7: CLIL ve výuce ve VOŠ

 

Šablona IV/8: Profesní rozvoj pedagogů

 

Šablona IV/9: Zapojení odborníka z praxe do výuky ve VOŠ

 

Šablona IV/10: Stáže pedagogů u zaměstnavatelů VOŠ

 

 

Šablona IV/12: Projektový den - NEMOCNICE ZVÍŘÁTEK 

 

Cílem projektu jsou děti a studenti VOŠZ Brno, p. o. Studenti se ve spolupráci s pedagogy školy a odborníky z praxe učí komunikovat s dětmi předškolního a mladšího školního věku tak, aby u nich snížili míru strachu z lékařského/zdravotnického prostředí a vedle toho je vedli k takovým vzorcům jednání, které povedou ke snižování dětské úrazovosti a prevenci obecně poruch zdraví. Cílem je také procvičit si z pozice zdravotníka schopnost reakce na aktuální potřeby a pocity dětí.

Studenti si pod dohledem pedagogů a odborníků z praxe připravují aktivity pro děti formou hry se zaměřením na ošetření například na operačním sále, na chirurgické ambulanci při úrazu, na rentgenu nebo v lékárně tak, aby byly děti pozitivně motivovány ke spolupráci se zdravotníky obecně. Vše probíhá v podmínkách improvizované nemocnice pro zvířátka. Při ošetřování plyšových zvířátek se děti dozvědí co je pro ně nebezpečné, jak se chránit před úrazem a jak ošetřit případné zranění, či co dělat při různých zdravotních potížích. Celý projekt je pečlivě pedagogy a odborníky z praxe připraven s ohledem jak na studenty školy, tak na děti. Na konci každého projektového dne je provedena seberflexe studentů.

 

  • Akce je součástí preventivního projektu, jehož cílem je ochrana dětí před úrazy. Podle statistik jsou úrazy hlavní příčinou úmrtí dětí od 1 roku do 14 let.
  • Dlouhodobý záměr naší školy je touto akcí, ale  i řadou akcí dalších, které realizujeme, přispět ke snížení dětských úrazů a zdůraznit význam prevence úrazů.

 

Jak to celé pobíhá?

 

  • Děti navštíví improvizovanou Nemocnici zvířátek v roli rodičů svých "nemocných nebo zraněných“ plyšových kamarádů   a zapojí se do jejich ošetřování.
  • Od studentek a studentů školy v roli lékařů a sestřiček si poslechnou, co je pro jejich plyšová zvířátka nebezpečné a jak je mají chránit..
  • V nemocnici pro zvířátka jsou ambulance, čekárny a centrální příjem, lékárna či rentgen jako ve skutečné nemocnici.
  • V roli zdravotníků děti provází studentky a studenti školy, pomáhají jim překonat ostych a rozpaky v nové situaci.

 

Pro školní rok 2022/2023 se předpokládá realizace v době od 15. do 19. května  2023

Závěrečná zpráva z NZ v roce 2021/2022 zde.

 

 Kontaktní osoba pro případ zájmu o účast:  Mgr. Jiřina Zavřelová; nemocnicezviratek@voszbrno.cz 
KONTAKTY

Vyšší odborná škola zdravotnická
Brno, příspěvková organizace
Kounicova 684/16
602 00 Brno

IČO: 00637980
IZO: 110030460

Zřizovatel:
Jihomoravský kraj

Bankovní účet:
63234621/0100

Datová schránka:
8khyzqh

Telefony:
ústředna
542 213 907, 542 213 971

studijní oddělení
542 211 405

mail: info@voszbrno.cz

Prohlášení o přístupnosti


FORMULÁŘ

Máte otázky?
Přejete si kontaktovat?

Jméno:

Telefon:

Email:

Zpráva:
Nevyplňujte email:

© VOŠZ Brno & Štefl software