Opis/stejnopis vysvědčení pro absolventy

Vydání stejnopisu nebo opisu vysvědčení

 

Stejnopis vysvědčení absolventa školy škola vydá v souladu s ustanovením §28, odst. 8 zákona č. 317/2008 (o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání; školský zákon) a § 3 vyhlášky č. 3/2015 o některých dokladech o vzdělávání.

 1. Stejnopis vysvědčení se vydává obvykle za ztracené (poškozené) vysvědčení. Je to opis prvopisu (nad slovem vysvědčení se uvede text DRUHOPIS).
 2. Opis vysvědčení je kopie vystavená na základě předloženého originálu.
 3. Stejnopis vysvědčení se vydává na základě písemné žádosti podepsané žadatelem a adresované na ředitelství školy.
 4. Žádost je možné též zasílat elektronickou poštou a podepsat při převzetí vysvědčení. Formulář je ke stažení níže.

 

Žádost si žadatel podává písemně (dopis, e-mail) na adresu ředitelství školy (kontakty viz web školy) nebo osobně, na formuláři školy, doručeném na ředitelství školy.

 

ŽÁDOST O VYHOTOVENÍ OPISU/STEJNOPISU VYSVĚDČENÍ ke stažení zde

 

Na základě doručené žádosti studijní oddělení v archivu školy najde potřebné podklady a žadatel bude vyzván k uhrazení poplatku. Jeho výše se odvíjí od způsobu doručení stejnopisu/opisu:

– při vyzvednutí osobně na sekretariátě školy (v době od 8.00-14.00 hod) činí poplatek 100 Kč.

– při zaslání poštou poplatek činí 100 Kč + 80 Kč (náklady spojené se zasláním poštou).

 

Bankovní účet:  63234621/0100

 

Nejprve je třeba poplatek uhradit buď bezhotovostně na účet školy (do poznámky pro příjemce napište své příjmení a „stejnopis“/"opis"), nebo hotovostí složenou na pokladně školy.

Při osobním vyzvednutí opisu/stejnopisu žadatel musí prokázat uhrazení poplatku na účet školy, zpravidla potvrzením z pokladny školy.

Opis/stejnopis bude zaslán poštou až po připsání poplatku na účet školy. Při nezaplacení poplatku nebude stejnopis vydán.

 

Lhůta pro vyřízení žádosti

Škola žádost vyřídí v co nejkratší lhůtě, v závislosti na organizačním vytížení Studijního oddělení v době podání žádosti, nejdéle však             do  30 dnů. Jakmile bude opis/stejnopis připraven k vyzvednutí, budete kontaktováni na telefon (e-mail) uvedený v žádosti.

 

 Pozn.

 • Pokud ve škole již není uložena dokumentace potřebná pro vydání stejnopisu vysvědčení, obraťte se na místně příslušný státní okresní archiv s žádostí o výpis z archivní dokumentace školy (archivy nevydávají stejnopisy vysvědčení). Na základě výpisu z archivní dokumentace následně požádejte školu o vydání stejnopisu vysvědčení. Seznam státních okresních archivů a jejich kontaktní údaje jsou k dispozici například na https://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/d0006 .
 • Pokud dokumentace školy byla zničena (například při požáru nebo zaplavení budovy školy), vydá škola o této skutečnosti žadateli potvrzení.
 • Pokud škola, která vydala prvopis, již neexistuje, vydá stejnopis vysvědčení škola, která převzala její dokumentaci (nástupnická škola). Pro vyhledání nástupnické školy doporučujeme obrátit se na odbor školství příslušného krajského úřadu nebo Magistrátu města, případně na Odbor správy a řízení vzdělávací soustavy MŠMT, tel.: 234 811 347, e-mail: sekretariat.odbor20@msmt.cz (k dispozici jsou údaje až od roku 2000).
 • Pokud nástupnická škola neexistuje, může stejnopis vysvědčení vydat jiná škola poskytující vzdělávání v tomtéž nebo podobném oboru vzdělání. Pro vydání stejnopisu vysvědčení je třeba předložit výpis z archivní dokumentace zrušené školy.

Právní předpisy:

 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů


KONTAKTY

Vyšší odborná škola zdravotnická
Brno, příspěvková organizace
Kounicova 684/16
602 00 Brno

IČO: 00637980
IZO: 110030460

Zřizovatel:
Jihomoravský kraj

Bankovní účet:
63234621/0100

Datová schránka:
8khyzqh

Telefony:
ústředna
542 213 907, 542 213 971

studijní oddělení
542 211 405

mail: info@voszbrno.cz

Prohlášení o přístupnosti


FORMULÁŘ

Máte otázky?
Přejete si kontaktovat?

Jméno:

Telefon:

Email:

Zpráva:
Nevyplňujte email:
© VOŠZ Brno & Štefl software